Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności:

 

Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej https://bursanr2zamosc.bip.info.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej https://bursanr2zamosc.bip.info.pl/

 

Serwis BIP został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA)

 

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

 

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Data publikacji strony internetowej: 2005-07-29

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-22

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • brak poprawnego wyświetlania elementów po zmianie orientacji wyświetlania strony,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • elementy formularzy nie posiadają funkcji usuwania ewidentnych błędów oraz nie informują jednoznacznie o przyczynach i sposobie ich usunięcia,
 • brak informacji o automatycznym czyszczeniu pól w formularzach po popełnieniu błędu przy ich wypełnianiu.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 

 • podwyższony kontrast,
 • możliwości regulacji wielkości liter na stronie,
 • na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
   

Oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 r.  

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony:

Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://bursanr2zamosc.bip.info.pl spełnia wymagania w 100 %,

Administracja strony dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność stron internetowych Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu była na poziomie WCAG 2.1

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

sekretariat.bursa2@wp.pl

 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 84 641 24 86

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

 

Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 41

 

 1. Do Budynku Bursy prowadzą dwa wejścia, usytuowane od ul. Szczebrzeskiej 

Do wejścia głównego – klatka od strony  wschodniej budynku – prowadzą schody, drugie wejście klatka od strony zachodniej Budynku – podjazd dla wózków.

 1. Wejście główne zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi kartą dostępu lub przez obsługę.
 2. Sekretariat Bursy znajduje się na parterze na wprost głównego wejścia do Budynku.
 3. Bursa dysponuje własnym parkingiem.
 4. Do Budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
 6. W Budynku nie występują oznaczenia w alfabecie brajla ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Budynek nie posiada windy.
 8. Budynek Bursy jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

posiada podjazd dla wózków (drugie wejście klatka od strony zachodniej Budynku)

oraz toaletę (parter budynku od strony zachodniej).

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.